background

گندم

  • صفحه اصلی
  • نحوه استفاده
  • گندم

کود سولفات آمونیوم (حاوی 20 درصد ازت و 24 درصد سولفات ) یکی از کود های حاوی نیتروژن می باشد که به
ویژه در مناطق سرد در بهار میتواند به عنوان کود سرک برای گندم استفاده شود . این کود به دلیل داشتن سولفات می
تواند بخشی از نیاز گیاه به گوگرد را نیز برطرف نماید.
به منظور افزایش کیفیت دانه گندم به ویژه افزایش پوتئین آن ، مدیریت مصرف نیتروژن از اهمیت ویژه ای برخوردار
است. جذب نیتروژن توسط گندم در اواخر میتواند به افزایش پروتئین دانه گندم منجر شود مصرف خاکی کود های
نیتروژنی را در اواخر فصل رشد گندم با مشکلاتی همراه هست با این حال بهترین روش برای کاربرد کودهای
نیتروژنی در این زمان محلولپاشی می باشد. بدین منظور در طول 7 روز پس از %50 گلدهی گندم ، محلولپاشی کود
سولفات آمونیوم و یا اوره به میزان 4 تا 8 کیلوگرم در هر هکتار توصیه می گردد . محلولپاشی کود نیتروژنی در این
مرحله را میتوان به صورت توام با مصرف سم برای مبارزه با سن گندم انجام داد .

# گندم

درحال پردازش ...