background

برنج

  • صفحه اصلی
  • نحوه استفاده
  • برنج

برای استفاده از این کود، به میزان 300 تا 400 کیلوگرم در هکتار برای شالیزارهای برنج استفاده می شود. استفاده بیش از این مقدار با کمتر از این مقدار احتمال آسیب به گیاه، کاهش رشد و در نتیجه عدم دستیابی به محصول با کیفیتی می شود.

# برنج

درحال پردازش ...